REGULAMIN KONKURSU NA XII PIELGRZYMKĘ POMPEJAŃSKĄ

Zapraszamy do udziału w konkursie. Podstawowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na tej stronie: https://krolowa.pl/wygraj-pielgrzymke-do-pompejow/

A oto szczegółowy regulamin.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu na XII Pielgrzymkę Pompejańską do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (dalej jako “Konkurs”), jest Fundacja Królowej Różańca Świętego, ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań, nr KRS: 0000470749, NIP: 7792415009, REGON: 302485268 (dalej jako „Organizator”). 
 2. Fundatorem nagrody jest Marek Woś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Woś Wydawnictwo Rosemaria, ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań, NIP: 7791953710, REGON: 631079987 (dalej jako „Fundator”).
 3. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2018 r. do 13 października 2018 r.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników, rodziny lub powinowatych Fundatora oraz pracowników, rodziny lub powinowatych członków Zarządu Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
  1. Posiadanie książki „Historia Sanktuarium w Pompejach” autorstwa bł. Bartolo Longo, wydanej przez Wydawnictwo Rosemaria zakupionej w księgarni www.rosemaria.pl.
  2. Napisanie krótkiej wypowiedzi (pięć zdań lub do 1000 znaków ze spacjami) na temat „Dlaczego chcę pojechać do Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Pompejach?”.
  3. Przesłanie kompletnego zgłoszenia w jednej z form: a. elektronicznej na adres e-mail apostolat@rozaniec.info lub b. przez formularz na stronie www.rozaniec.info lub c. listownie na adres Fundacja Królowej Różańca Świętego, ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań z dopiskiem „Konkurs na Pielgrzymkę”, lub d. osobiście na ręce organizatora. 
  4. Daty dostarczenia: w przypadku przesyłki pocztowej najpóźniej do dnia 1 października 2018 r. (decyduje data faktycznego doręczenia zgłoszenia do Organizatora), w przypadku przesyłki elektronicznej do 10 października, lub w przypadku doręczenia osobistego do 13 października 2018 r.
 1. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. Numer zamówienia książki „Historia Sanktuarium w Pompejach” w księgarni www.rosemaria.pl, celem potwierdzenia dokonania zakupu książki;
  2. Wypowiedź konkursową, o której mowa w ust. 2 lit. B powyżej;
  3. Dane osoby zgłaszającej się do uczestnictwa w Konkursie, pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie Konkursu oraz poinformowanie o ewentualnej wygranej, tj. 
     • imię i nazwisko,
     • e-mail, 
     • numer telefonu, 
     • aktualny adres zamieszkania (w przypadku zgłoszenia listowego lub osobistego). 
 1. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.
 2. Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 3. NAGRODA 

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher w wysokości 2390 zł uprawniający do uczestnictwa w XII Pielgrzymce Pompejańskiej do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (dalej jako „Nagroda” lub „Pielgrzymka”) wraz z ekwiwalentem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie brutto.
 2. Szczegóły dotyczące XII Pielgrzymki Pompejańskiej stanowiącej Nagrodę w Konkursie dostępne są pod adresem https://krolowa.pl/11-pielgrzymka/ oraz telefonicznie pod numerem: 61 66 24 921.
 3. Organizator zastrzega, że program i dane dotyczące Pielgrzymki mają charakter orientacyjny i mogą ulec stosownej zmianie.
 4. W przypadku odwołania XII Pielgrzymki Pompejańskiej z jakiegokolwiek powodu Laureat otrzyma na zasadach uzgodnionych z Organizatorem voucher na kolejną Pielgrzymkę Pompejańską organizowaną w kolejnym terminie.
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
 6. Laureat nie może dokonać darowizny ani przeniesienia prawa do Nagrody pod jakimkolwiek innym tytułem na rzecz osoby trzeciej.
 7. Laureat może zrzec się Nagrody, przy czym w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 1. W Konkursie może wygrać tylko jedna osoba.
 2. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego wypowiedź konkursowa zostanie oceniona przez kapitułę Konkursu jako najlepsza.
 3. W skład kapituły Konkursu wchodzi Marek Woś oraz księża wyznaczeni przez Organizatora.
 4. Ocena wypowiedzi przez kapitułę Konkursu będzie następować po ich wcześniejszej anonimizacji.
 5. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony podczas rekolekcji pompejańskich w Laskowicach Pomorskich organizowanych przez Organizatora w dniu 12-14 października 2018 r. lub w razie nie odbycia rekolekcji w terminie do 22 października 2018 r.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne ogłoszenie informacji o wygranej, wraz z podaniem imienia i nazwiska Laureata Konkursu, w trakcie ww. rekolekcji, lub w formie zanonimizowanej na stronie rozaniec.info.
 7. Organizator oraz Fundator mają prawo podać ww. informację o wygranej także na swoich portalach internetowych, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego.
 8. Laureat zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie jej odbioru za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Pocztą Polską.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, a także zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada. 
 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w tym w szczególności próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

§ 5.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator Konkursu informuje Uczestników, że celem prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym powiadomienia Uczestników o wyłonieniu zwycięskiej wypowiedzi konkursowej oraz przyznaniu Nagrody, konieczne jest podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych. 
 2. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika oznacza wyrażenie przez tego Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych tego Uczestnika w powyższym zakresie oraz na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane do Fundatora bez prawa do dalszego ich przekazywania celem wykazania prawidłowej organizacji Konkursu oraz przekazania Nagrody. Dane Laureata będą przetwarzane do czasu prawidłowego zrealizowania voucheru na Pielgrzymkę w razie wygranej, dane pozostałych Uczestników do 31 grudnia 2018 r., po czym dane zostają zniszczone i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Organizator wskazuje, iż wskazane powyżej warunki zbierania, przetwarzania i przechowywania danych są podane zgodnie z at. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

§ 6. REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz najpóźniej do 20 października 2018 r. Decyduje data nadania przesyłki.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać kopię zgłoszenia konkursowego oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Pielgrzymkę – Reklamacja”.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

  

0 0 głos
Oceń ten tekst!

Nasze intencje modlitewne:

 
Powiadamiaj mnie o odpowiedziach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Czy podoba Ci się ten tekst? – Zostaw opinię!x
()
x

Zanim skopiujesz, napisz do nas.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Chcesz zwyciężyć? Weź do ręki różaniec!

W jednym z objawień Matka Boża wyjaśnia znaczenie różańca: „Z różańca powstaje wieża obronna i mur ochronny, z różańcem tworzysz...

Zamknij